پیکر تراشی

ساختار اصلی عمل های زیبایی

کویتیشن از تکنولوژی اولتراسوند یا به عبارتی امواج ماورا صوت و بصورت غیر تهاجمی انجام می شود ( منظور از غیر تهاجمی بودن اینست که در پوست برش و یا سوراخ ایجاد نمی شود ) برای حذف چربی های موضعی بدن استفاده می شود لذا به عنوان روشی برای تناسب اندام و کاهش وزن می […]

ویتاکلینیک

قبل از آغاز مدرنیته، نگاه به بدن هویت سنتی و بسیار متفاوت از نگاه عمومی امروزه بود. تا همین سال های پیش از انقلاب در ایران، فربگی نشانة دارا بودن یا ثروتمند بودن بود. زیبایی شناسی بدن آنقدر متفاوت بود که می توان گفت بدن زیبا در دورة سابق با چیزی که در این سال […]