لیپولیز

ساختار اصلی عمل لیپولیز

در ابتدا لازم می دانم توجه شما را به این نکته جلب نمایک که لیپولیز و لیپولیزر دو کمله جدا و با مفاهیم متفاوت می باشد ولیکن بر اساس یک غلط مصطلع ایندو واژه به یک معنی به کار برده می شود. برای  درک بهتر تفاوت ایندو توضیحات زیر تقدیم حضورتان می گردد. لیز در […]

بهترین روش های زیبایی

در اين تكنولوژي امواج راديويي با فركانس و انرژي مشخص به سمت بافتهاي بدن فرستاده شده و با عبور از بافتهاي بدن موجب توليد حرارت عمقي به ميزان 38 الي 44 درجه سانتي گراد در  آنها ميشود. بعد از تواد رادیو فرکوئنسی بسیاری از صاحبنظران این روش را جایگزین بسیار خوبی برای جراحی های لیفت […]

ویتاکلینیک

قبل از آغاز مدرنیته، نگاه به بدن هویت سنتی و بسیار متفاوت از نگاه عمومی امروزه بود. تا همین سال های پیش از انقلاب در ایران، فربگی نشانة دارا بودن یا ثروتمند بودن بود. زیبایی شناسی بدن آنقدر متفاوت بود که می توان گفت بدن زیبا در دورة سابق با چیزی که در این سال […]